กิจกรรมของสมาคมฯ

สมาคมฯ เข้าหารือ กับผู้บริหาร กรมสรรพสามิต  ตามที่กระทรวงการคลังได้มีประกาศ  เรื่อง “กำหนดสินค้าประเภทที่ 01.90 ในตอนที่ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพิกัดอัตราภาษี       สรรพสามิต (ฉบับที่ 4)”  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้เกิดความชัดเจน  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมสรรพสามิต ที่ผ่านมา

 • กรมสรรพาสามิต

 • กรมสรรพาสามิต

 • กรมสรรพาสามิต

 • กรมสรรพาสามิต

ประชุมกับคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ....เพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารัฐสภา 2

 • ประชุมรัฐสภา

 • ประชุมรัฐสภา

 • ประชุมรัฐสภา

การเข้าร่วมประชุม คณะทำงานร่วมภาครับและเอกชน ครอ ครั้งที่ /2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร

 • ครอ.

 • ครอ

 • ครอ.

  การเข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน กรมการค้าภายใน เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลใบขนฯกับใบอนุญาต คน. ผ่านระบบ NSW เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 21104 ชั้น 11 กรมกาค้าภายใน         

 • กรมการค้าภายใน

 • กรมการค้าภายใน

 • กรมการค้าภายใน

การเข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.) เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลใบขนฯกับใบอนุญาต สมอ. ผ่านระบบ NSW เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 214 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สมอ
 • สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.)

 • สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.)

 • สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.)