การลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT: MRA)

การลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT: MRA) ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรฮ่องกง

การลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT: MRA) ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรฮ่องกง


             กรมศุลกากรได้ดำเนินโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการ รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางการค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยดำเนินโครงการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผู้ผ่านการรับรองจำนวน 253 ราย ความสำเร็จของโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอจึงขึ้นอยู่กับการจัดทำความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศุลกากรกับศุลกากรเพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางจนถึงผู้บริโภคเกิดความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วเนื่องจากการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอระหว่างกัน

 

ขณะนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดทำความตกลงร่วมกับศุลกากรต่างประเทศจนได้รับความคืบหน้าอีกก้าวหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร และ   Mr. CLEMENT W C CHEUNG อธิบดีศุลกากรฮ่องกง (Commissioner) ได้ร่วมกันลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ซึ่งเป็น MRA ฉบับแรกของประเทศไทย  ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Co-operation Council Sessions) ประจำปี 2558   ณ  สำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) กรุงบรัสเซลส์   ประเทศเบลเยี่ยม

 

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของไทยจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากร  เมื่อส่งสินค้าออกไปยังประเทศฮ่องกงภายใต้ MRA นี้ อาทิ  ลดระยะเวลาและต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมทางศุลกากร ณ ด่านพรมแดนของทั้งสองประเทศ ในกรณีที่สินค้าถูกตรวจสอบจะได้รับสิทธิในการตรวจก่อนเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความแน่นอนและความถูกต้องในการขนย้ายสินค้า อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งช่วยลดอัตราการสูญหายและถูกขโมยโดยการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน สำหรับกรณีที่มีการหยุดชะงักของการค้าระหว่างประเทศ เช่น จากภัยก่อการร้าย การจลาจล หรือภัยธรรมชาติ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน      เออีโอจะได้รับสิทธิพิเศษในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นลำดับแรกด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของไทยได้ประโยชน์สูงสุดจาก MRA นี้ กรมศุลกากรจะได้จัดให้มีการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ MRA นี้ ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอผ่านทาง www.aeothai.com และ ประกาศ MRA ผ่านเว็บลิงค์ (http://www.aeothai.com/event_detail.php?type=1&event=40)