หน้าแรก Home

ข่าวเศรษฐกิจ มิถุนายน 2563

 • เอกชนผวาข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ห่วงไทยจะเสียประโยชน์ในอนาคต แนะสอบถาม 2 กรม "เจรจาการค้าฯ/กรมทรัพย์สินทางปัญญา" เชื่อข้อมูลไม่มั่ว
  สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอผลการศึกษาและผลการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ของไทย เสนอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามมติที่ประชุมคณะคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ซึ่งมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเดือนก.พ.2563 ที่ผ่านมาแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ในวันที่ 28 เม.ย.2563 นั้น
 • มารู้จัก.. องค์กรอิสระOTCC คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและอำนาจหน้าที่

  1.เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
  2.ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  3.กํากับดูแลการประกอบธุรกิจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
  4.พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
  5.พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอตามมาตรา ๕๙
  6.วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน
  7.ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  8.ดําเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามมาตรา ๗๘
  9.พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
  10.เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็น
  11.เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย ของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า
  12.ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งที่เป็น อุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ทําให้เกิดการกีดกัน จํากัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
  13.กําหนดแผน กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน
  14.ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน
  15.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ใช้บังคับเป็นการ ทั่วไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้

 

 

Visitors: 16,062