หน้าแรก Home

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคม AEO
ข่าวเศรษฐกิจ ประจำกุมภาพันธ์ 2562
 • มารู้จัก.. องค์กรอิสระOTCC คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและอำนาจหน้าที่

  1.เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
  2.ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  3.กํากับดูแลการประกอบธุรกิจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
  4.พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
  5.พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอตามมาตรา ๕๙
  6.วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน
  7.ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  8.ดําเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามมาตรา ๗๘
  9.พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
  10.เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็น
  11.เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย ของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า
  12.ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งที่เป็น อุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ทําให้เกิดการกีดกัน จํากัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
  13.กําหนดแผน กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน
  14.ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน
  15.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ใช้บังคับเป็นการ ทั่วไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
 • กรมเจ้าท่าลงนาม MOU เร่งศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเลเพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก(ครอ.) วันที่14กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.00น. ห้องภาสกรณ์วงศ์ อาคาร1ชั้น2กรมศุลกากร

 • .

 • .

 • .

 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้

การสัมนา E-Form D เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

สมาคมกำหนดจัดสัมมนา E- form D  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ และผู้ประกอบการทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับการขอรับรองการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Form D เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรส่งออกไปตลาดอาเซียน  เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจและยังแก้ปัญหาการปลอมแปลงเอกสารทางการค้าและยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดอาเซียนสูงขึ้นด้วย

 

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และ Mr. Ho Chee Pong อธิบดีศุลกากรสิงคโปร์ ได้ร่วมลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement : MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ  ในการประชุม Council Session ณ องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม                                             เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561   แหล่งที่มีข่าว  http://www.customs.go.th/cont_strc_slide_image.php?current_id=14223132414d505f4d464b4a464b48 

 
Visitors: 4,542