หน้าแรก Home

ข่าวเศรษฐกิจ มีนาคม 2563
 • มารู้จัก.. องค์กรอิสระOTCC คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและอำนาจหน้าที่

  1.เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
  2.ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  3.กํากับดูแลการประกอบธุรกิจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
  4.พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
  5.พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอตามมาตรา ๕๙
  6.วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน
  7.ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  8.ดําเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามมาตรา ๗๘
  9.พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
  10.เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็น
  11.เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย ของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า
  12.ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งที่เป็น อุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ทําให้เกิดการกีดกัน จํากัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
  13.กําหนดแผน กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน
  14.ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน
  15.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ใช้บังคับเป็นการ ทั่วไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้


สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562  เวลา  11.30- 16.30 น.  ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก   สมาคมฯ  ได้รับเกียรติจาก นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันทชัย ท่านที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  และที่ปรึกษาสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ  กล่าวทักทาย และบรรยายพิเศษ   เรื่อง “การบริการรับชำระเงินผ่านระบบ e-Payment”

 

 

 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้

Visitors: 14,561