หน้าแรก Home

ข่าวเศรษฐกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2562

 • โลกกำลังจะได้เห็นสงครามการค้ารอบใหม่ แต่คราวนี้คู่ขัดแย้งเปลี่ยนและอาจส่งผลดีต่อหนึ่งในตัวละครหลักจากสงครามครั้งก่อน โดยญี่ปุ่นเริ่มเพิ่มความเข้มงวดในการส่งออกสารเคมีที่สำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไปยังเกาหลีใต้

 • หากมีการจัดอันดับบุคคลในข่าวที่คนทั่วโลกรู้จักมากสุดช่วงท้ายปี 2018 มีความเป็นไปได้สูงว่า Meng Wanzhou (เมิ่ง ว่านโจว) คงอยู่ลำดับต้นๆ เพราะนอกจากเป็นทั้งประธานฝ่ายการเงิน (CFO) ของ Huawei และลูกสาวของผู้ก่อตั้ง Tech Brand จีนชื่อดังแล้ว การควบคุมตัวเธอในแคนาดาตามคำร้องของรัฐบาลสหรัฐฯ ในข้อหามีส่วนรู้เห็นต่อการละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านยังมีขึ้นท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ อีกด้วย

 • ในเมื่อสนามบินเปรียบได้กับหน้าตาของประเทศ เป็นทั้งด่านแรกและประตูบานสุดท้าย ต้อนรับและส่งนักท่องเที่ยวหลักหลายสิบล้านคนต่อปีที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนบ้านเมืองเรา

  นอกจากเรื่องของบรรยากาศและความสวยงามของตัวอาคารแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาไม่ขาดสาย

   สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ กำหนดจัด  สัมมนา 2 เรื่อง  ในวันอังคารที่  30 เมษายน  2562                               เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องอัญมณี ชั้น 12  โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์   โดยมีหัวข้อในสัมมนาที่หน้าสนใจดังนี้ 

  1.   หลักในการตีความ วิเคราะห์ เพื่อจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า ซึ่งได้รับเกียรติ โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านพิกัด                อัตราศุลกากร : คุณสมยศ ไม้หลากสี   

  2.   ทำอย่างไร?“ ให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้ความตกลง  (ฟอร์ม FTA) ได้อย่างถูกต้อง”  

        ซึ่งได้รับเกียรติจาก อดีตผู้อำนวยการส่วนคืนอากรมาตรา 19 ทวิ หัวหน้าทีมเจรจากฎว่า   ด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้  FTA               อาเซียน ฯ คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส 

 • .

 • .

 • .

 • .

สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562  เวลา  11.30- 16.30 น.  ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชดาภิเษก   สมาคมฯ  ได้รับเกียรติจาก นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันทชัย ท่านที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  และที่ปรึกษาสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ  กล่าวทักทาย และบรรยายพิเศษ   เรื่อง “การบริการรับชำระเงินผ่านระบบ e-Payment”

 

 

 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้

 • มารู้จัก.. องค์กรอิสระOTCC คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและอำนาจหน้าที่

  1.เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
  2.ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  3.กํากับดูแลการประกอบธุรกิจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
  4.พิจารณาเรื่องร้องเรียนและสอบสวนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
  5.พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอตามมาตรา ๕๙
  6.วางระเบียบการสืบสวนและสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวน
  7.ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  8.ดําเนินคดีอาญาตามที่ผู้เสียหายร้องทุกข์ตามมาตรา ๗๘
  9.พิจารณากําหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
  10.เชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็น
  11.เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย ของรัฐด้านการแข่งขันทางการค้า
  12.ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งที่เป็น อุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ทําให้เกิดการกีดกัน จํากัดการแข่งขัน หรือลดการแข่งขันทางการค้า อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
  13.กําหนดแผน กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน
  14.ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดําเนินงานอื่นของสํานักงาน
  15.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ใช้บังคับเป็นการ ทั่วไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
 • กรมเจ้าท่าลงนาม MOU เร่งศึกษาอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเลเพื่อกำหนดเป็นราคาอ้างอิงในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
Visitors: 10,446