กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

 • 1 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)

  2 บริษัท ขนมสากล จำกัด

  3 บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

  4 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

  5 บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด

  6 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)

  7 บริษัท เจียไต๋ จำกัด

  8 บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด

  9 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด

  10 บริษัท ซี.เอส.จี จำกัด

  11 บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

  12 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จำกัด(มหาชน)

  13 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

  14 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม  จำกัด

  15 บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด

  16 บริษัท แพนเอเซีย (1981) จำกัด

  17 บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด

  18 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

  19 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

  20 บริษัท อดัมส์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

  21 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  22 บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

  23 บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

  24 บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด

  25 บริษัท ไทยคอมมอดิตี้ จำกัด

  26 บริษัท เนชั่นแนลสตาร์ชแอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด

  27 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

  28 บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ ประเทศไทย จำกัด)

  29 บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

  30 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  31 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

  32 บริษัท เอส เค ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • 33 บริษัท เจียไต๋เมล็ดพันธ์ จำกัด

 • 34 บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด

 • 35 บริษัท เฟอร์เฟคคอมพาเนี่ยน จำกัด

 • 36 บริษัท ิอาหารสยาม จำกัด (มหาชน)