กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก

1 บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
4 บริษัท บี.เค. ลาเท็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
5 บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
6 บริษัท นารายณ์แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
7 บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8 บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
9 บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด
11 บริษัท ไทยออพติคอล  กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)
12 บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
13 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
14 บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด
15 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
16 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรมจำกัด (มหาชน)
17 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
18 บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล  จำกัด