เกี่ยวกับเรา About us

ประวัติสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ท่านอธิบดีกรมศุลกากร(คุณสมใจนึก เองตระกูล)ได้มีดำริต่อที่ประชุมในพิธีแจกเกียรติบัตร บัตรทองให้บริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้นำเข้าและส่งออกระดับบัตรทอง จำนวน 68 บริษัท ว่าควรจะจัดตั้งสมาคมของผู้ประกอบการระดับบัตรทองขึ้น เพื่อให้สมาคม ฯ เป็นหน่วงานกลางทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิกและกรมศุลกากรหรือสมาชิก ด้วยกัน และเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงชี้แนะนำระเบียบปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินพิธีการศุลกากร รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับผู้ประกอบการระดับบัตร ทองเนื่อง จากว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์ จึงได้จัดตั้งเป็นชมรมก่อน และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการจำนวน 14 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทน จากสาขาแต่ละอุตสาหกรรม โดยอธิบดีกรมศุลกากรในขณะนั้นได้ขอให้บริษัทมินิแบเป็นประธานชมรมชั่วคราว หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกัน เลือกประธานชมรม ซึ่งผลจากการเลือกตั้งคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เป็นประธานชมรม ใน วันที่ 18 เมษายน 2544 ชมรมฯได้รับอนุญาตเป็นสมาคม ชื่อ "สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทอง" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทองได้เปลี่ยนชื่อ เป็น สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Thai AEO Importer & Exporter Association)
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมศุลกากร ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และเสริมสร้างให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญด้าน
ความปลอดภัยสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน และผลักดันให้ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกระดับบัตรทองเข้าสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 12/2556และได้มีการเลือกนายกสมาคม และตำแหน่งอื่น ๆ ของสมาคม ฯ ซึ่งคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคม ฯ

 

Visitors: 58,823