วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การบริหารงานของท่านในฐานะนายกสมาคม ฯ

สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ มีวิสัยทัศน์ " มุ่งเป็นตัวแทนของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ ในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

สำหรับวิสัยทัศน์ในการบริหารงานสาคมฯ คือ "สร้างความเชื่อถือแก่ทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอและภาครัฐให้เกิดความยอมรับ สมาคมฯและประสานความร่วมมือระหว่างผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ และระหว่างสมาชิกของสมาคมฯกับภาครัฐ โดยเฉพาะกรมศุลกากร"

กิจกรรมหลักๆของสมาคมฯ

1.การประชุมหารือร่วมกันในประเด็นปัญหาของการปฏิบัติ
2.การฝึกอบรมโดยวิทยากรจากกรมศุลกากรและเอกชน
3.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องประกาศและคำสั่งใหม่ๆ
4.การจัดสัมมนาเรื่องประกาศและคำสั่งใหม่ๆ
5.การลดขั้นตอนในการส่งออกเพื่อการส่งออกจะได้สะดวกรวดเร็ว
6. การทำให้ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

สิ่งที่สมาคมฯต้องการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมีอะไรบ้าง
1. กรมศุลการกร :
    · ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
    · สิทธิประโยชน์ความสะดวกรวดเร็วในพิธีการศุลกากร เช่น
    · ลดอัตราอากร 5 % ของวัตถุดิบนำเข้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา  29 ทวิ กำหนดอายุของ
    · สูตรการผลิตของวัตถุดิบที่ขอคืนอากรภายใต้ห ลักการ 29 ทวิ จากปัจจุบัน 3 ปี เป็น 5 ปี
      ในกรณีผลิตภัณฑ์แฟชั่น และ 10 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
2. กรมสรรพากร:คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)ทันที
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า/ส่งออ
    · ลดขั้นตอนและให้ความรวดเร็วในการออกใบรับรอง (Certificate) /ใบอนุญาตต่างๆ
    · สร้างความเชื่อถือแก่ภาครัฐในต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก/ลดขั้นตอนแก่ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกในต่างประเทศ
    · ให้สมาคมฯเข้าร่วมในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า/ส่งออก
4. รัฐบาล ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆนำ IT มาใช้มากขึ้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการค้า
 

Visitors: 58,828