วัตถุประสงค์

สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1)       ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับกิจการการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

(2)       สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากที่กรมศุลกากรกำหนด  เป็นตัวแทนเจรจาทำความตกลงและติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิก  หน่วยงานของรัฐ  และองค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ   เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก  ตลอดจนสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ

(3)       ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ซึ่งกันและกันในทางวิชาการ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการค้าและทางราชการ  ตลอดจนทำการวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

             (4)       เป็นองค์กรกลางในการรวบรวมสถิติ  ข้อคิดเห็น  หรือเสนอแนะปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ  เพื่อนำไปแก้ไขให้

                       เกิดความสะดวกรวดเร็ว  และคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ

(5)       ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมดำเนินไปด้วยดี  และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อสมาชิก

(6)       ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ  หรืองดเว้นการปฏิบัติ  เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

(7)       ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก  หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก  หรือระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานของรัฐ  ในการประกอบวิสาหกิจ

(8)       สมาคมการค้านี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการในทางการเมือง  แต่อาจสามารถเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง  อาทิ  สมาพันธ์  สมาคม  ทั้งในประเทศและนอกประเทศ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศโดยจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของสมาคม

(9)       ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดโต๊ะบิลเลียดหรือโต๊ะสนุ๊กเกอร์

 

Visitors: 55,560