ประวัติและความเป็นมา

           

สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ

Thai AEO Importer & Exporter Association  (TAA)

สมาคมการค้านี้ ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า  2509  และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงาน ทะเบียนสมาคมการค้า  กรุงเทพมหานคร

                        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543ท่านอธิบดีกรมศุลกากร (ท่านสมใจนึก เองตระกูล)มีดำริต่อที่ประชุมในพิธีแจกเกียรติบัตร ให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้นำเข้าและ  ส่งออกระดับบัตรทอง จำนวน 68 บริษัท ว่าควรจะจัดตั้งสมาคมของผู้ประกอบการระดับบัตรทองขึ้น   เพื่อให้สมาคมฯ เป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสมาชิกและกรมศุลกากร และช่วยชี้แจงแนะนำระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สะดวกรวดเร็วในปฏิบัติผ่านพิธีการศุลกากร  รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับผู้ประกอบการระดับบัตรทอง  จึงได้จัดตั้งเป็นชมรมผู้ประกอบการระดับบัตรทองขึ้น  โดยมี

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล  เป็นประธานชมรม

                        เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2544 ชมรมฯได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็น สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทอง (Thai Gold Card Importer   & Exporter Association)

                        วันที่ 25 เมษายน 2556  สมาคมได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ”   (Thai AEO Importer & Exporter  Association) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมศุลกากร     

                   ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 119 บริษัท โดยแบ่งเป็น 9 อุตสาหกรรมแยกเป็นสมาชิกประเภทสามัญ  สมาชิกสมทบ  และสมาชิกกิตติมศักดิ์

 

ทำเนียมนายกสมาคม 

          วาระปี 2544-2548 :    นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล 

  วาระปี 2549-2552 :    นายสมบูรณ์  เจือเสถียรรัตน์ 

  วาระปี 2553-ปัจจุบัน :  นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล   


Association of Importers and Exporters standard's CEO.


Thai AEO Importer & Exporter Association (TAA).


This trade association Established under the 2509 Trade Association and is in the direction of the office. Registration Trade Association Bangkok


                        On February 14, 2543 you are the Director General of Customs (You Engtrakul) is determined at the meeting ceremony honors. The company has been selected by the Department of Customs and the importer. Export Gold Card number 68 that the company should establish an association of entrepreneurs Gold Card up. The association Acting as a liaison between the central authorities and the Customs Department. And help clarify the recommended procedure To understand Quick and easy to perform customs clearance. As well as providing advice on additional benefits to entrepreneurs Gold Card. The club was established entrepreneurs by a Gold Card.


Mr. Lenz Arts Patcharin Rajputana University. As club president


                        On April 18, 2544 authorized the establishment of a club. Association of Importers and Exporters of Gold (Thai Gold Card Importer & Exporter Association).


                        On April 25, 2556, the Society has a new name. "Association of Importers and Exporters standard AES Rio" (Thai AEO Importer & Exporter Association) in order to comply with the Customs Department.


                   The company currently has 119 members, divided into nine industry categories separately as ordinary members and honorary members.


 


Commission member


  Agenda for the year 2544-2548: Mr. Pornsil  Patcharin -Tanakul 


  Agenda for the year 2549-2552: Mr. Somboon Juaesatienrat


  Agenda years 2553-present:       Mr. Pornsil  Patcharin -Tanakul 


 

Visitors: 55,560